SkyscraperCity Forum banner

Zapraszam...

 • 10

  Votes: 1 6.7%
 • 9

  Votes: 2 13.3%
 • 8

  Votes: 5 33.3%
 • 7

  Votes: 4 26.7%
 • 6

  Votes: 2 13.3%
 • 5

  Votes: 1 6.7%
 • 4

  Votes: 0 0.0%
 • 3

  Votes: 0 0.0%
 • 2

  Votes: 0 0.0%
 • 1

  Votes: 0 0.0%

Zachmurzenie miałem małe do umiarkowanego

1387 Views 2 Replies 3 Participants Last post by  michal.j
1 - 3 of 3 Posts
Ha! Prosto i wakacyjnie! Chmurka i drzewko! Dawno już takiego zdjęcia nie widziałem. :lol:

Czy to jest ta palma w Wawie?
^^ warszawska, jak nic. Zbyt regularne i sztuczne liście i pień;-)
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top