SkyscraperCity Forum banner

[Zagreb] - Tower 123 / Neboder 123 | 123m | 33 kata

54243 Views 159 Replies 46 Participants Last post by  dadekhr
3
Tower 123/Neboder 123, Zagreb

Naziv projekta: Neboder 123

Lokacija: Hrvatska, Zagreb, križanje Ljubljanska avenija - Selska cesta

Obuhvat: 3.689 m2

Bruto površina: 146.400 m2

Volumen: 121.032 m3

Tlocrtna površina: 984 m2

Nadmorska visina: 117 m

Autor: 3LHD

Projektni tim:
Saša Begović, Marko Dabrović, Tanja Grozdanić Begović, Silvije Novak, Nives Krsnik Rister, Margareta Spajić, Krunoslav Szoersen

Suradnici projektnog tima:
Irena Mažer, Ljerka Vučić

Projekt konstrukcije:
Palijan d.o.o. - Ivan Palijan

Redatelj:
Nebojša Slijepčević

Projekt termotehničkih instalacija:
Termoinženjering projektiranje d.o.o. - Mario Lukenda

Projekt fasade:
ADH d.o.o. - Marija Drmić

3D:
Freya Boris Goreta

Zračna fotografija:
Studio HRG

Fotografija:
Domagoj BlaževićNeboder 123

Poslovni toranj 123 je natječajni projekt za novi poslovni toranj i najvišu zgradu u Zagrebu i Hrvatskoj. Koncept projekta temeljen je na percepciji nedostatka kvalitetnog urbanog javnog prostora na užoj i široj lokaciji. Analiza je pokazala koegzistenciju dviju matrica - modernističke urbane i relikta ruralne koju je apsorbirao gradski prostor - pokazavši da oba modela nemaju dovoljno kvalitetnog javnog prostora.Urbanim koncipiranjem čitave ulazne avenije u Zagreb kao glavne zone poslovnih vertikala dobiva se posve nova percepcija ulazne slike grada.
Novi Poslovni toranj 123 je glavni akcent tog prostora i sa visinom od 123 metra i naprednom DIAGRID konstrukcijom bit će najsuvremenija građevina u gradu. Riječ je o dijagonalnom konstruktivnom konceptu kojeg odlikuju čvrstoća, sigurnost i ekonomičnost. Trapezoidni tlocrtni oblik je potpuno oslobođen stupova i omogućuje različite tlocrtne rasporede. Sadržaji unutar tornja podijeljeni su na poslovne i javne. U prizemlju je visoki, više-etažni lobby pristupačan iz više smjerova i sa više razina, a takvi javni sadržaji se javljaju i na pola visine Tornja (cafe i restaurant), te na zadnjoj etaži na kojoj je predviđen vidikovac sa pogledom od 360° i Muzej urbanističkog razvoja Zagreba. Prostor krova rezerviran je za helidrom. Poslovni toranj 123 bit će najviša zgrada u Hrvatskoj i regiji.Počinje gradnja! :cheers:
See less See more
1 - 20 of 160 Posts
^^ :D Valjda nece :cheers:
^^ :D Valjda nece :cheers:
Hoće! :banana:

Investitor je Allegheny Financial d.o.o. Zagreb :cheers:

Internacionalna web stranica investitora: http://alleghenyfinancial.com/
Zašto ova dretva? Odakle info da se bilo što radi?
opa...krz, koliko je ovo sigurno?
opa...krz, koliko je ovo sigurno?
25. listopada 2010.

TOČKA: 22.
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
GRADSKA SKUPŠTINA

Predmet: Prijedlog zaključka o raspisivanju natječaja (prodaja dijela zemljišta na lokaciji Zagrebačka avenija – Selska cesta)

Predlagatelj: Gradonačelnik Grada Zagreba

Matično radno tijelo: Odbor za financije

Nadležna radna tijela: Odbor za Statut, poslovnik i propiseAkti:
DOPIS PREDSJEDNIKU
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA
OBRAZLOŽENJE
AKTI U PRIVITKU: Natječaj
PRILOZI
IZVJESCE ODBORA ZA STATUT

http://www1.zagreb.hr/sjednice_skupstine_web.nsf


Hvala Dollabeli za informaciju! :banana: :cheers:
See less See more
ZA K LJ U Č A K
o raspisivanju natječaja


1. Raspisuje se natječaj za prodaju zemljišta označenog kao 982/2108 dijela z.k.č.br. 5647/5, površine 2108 m2, upisane u z.k.ul. 21580 k.o. Grad Zagreb, sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, broj: 2170/09, Klasa: UP/I-350-05/07-01/301, Urbroj: 251-13-21/106-09-24 od 13. studenog 2009. i parcelacijskom elaboratu RN-2091/2010 k.o. Trešnjevka, kojem prethodi parcelacijski elaborat RN-2055/09 k.o. Trešnjevka, za početnu cijenu u iznosu od 22.911.354,00 kuna.

2. Tekst natječaja s uvjetima prodaje čini prilog ovome zaključku i biti će objavljen u "Vjesniku" i na oglasnoj ploči u zgradi Gradske uprave Grada Zagreba, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1.

3. Ovaj će zaključak biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba.


KLASA:
UR. BROJ:
Zagreb,

PREDSJEDNIK
GRADSKE SKUPŠTINE

Boris Šprem, dipl. iur.
See less See more
OBRAZLOŽENJE
Prijedloga zaključka o raspisivanju natječaja


Društvo Allegheny Financial d.o.o. predložilo je raspisivanje javnog natječaja za prodaju 982/2108 dijela nekretnine označene kao z.k.č.br. 5647/5 k.o. Grad Zagreb, odnosno dijela novoformirane građevinske parcele označene kao z.k.č.br. 5646/8 k.o. Grad Zagreb, površine 3235 m2, sukladno parcelacijskom elaboratu RN-2091/10 k.o. Trešnjevka, kojem prethodi parcelacijski elaborat RN-2055/09 k.o. Trešnjevka.

Pravomoćnom lokacijskom dozvolom Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjela za prostorno uređenje, Središnjeg odsjeka za prostorno uređenje broj: 2170/09, Klasa: UP/I-350-05/07-01/301, Urbroj: 251-13-21/106-09-24 od 13. studenog 2009. godine dopušten je zahvat u prostoru i to izgradnja poslovne građevine – tornja (s trafostanicom) na uglu Zagrebačke avenije i Selske ceste na dijelovima k.č.br. 5478/1 i 5479/1, obje k.o. Trešnjevka, prema idejnom rješenju građevine oznake 07-138 izrađenom u travnju 2007. – srpnju 2009. po ovlaštenoj arhitektici Tatjani Grozdanić Begović, d.i.a. iz tvrtke „Studio 3LHD“ d.o.o. iz Zagreba.

U evidenciji Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove k.č.br. 5478/1 k.o. Trešnjevka upisana je u posjedovni list br. 6174 kao oranica površine 2398 m2, u posjedu Consultants grupe d.o.o. iz Zagreba, Trakošćanska 4. Predmetna nekretnina u zemljišnoj knjizi Općinskog građanskog suda u Zagrebu odgovara nekretnini označenoj kao z.k.č.br. 5646/8, oranica površine 2398 m2, upisanoj u z.k.ul. 35745 k.o. Grad Zagreb kao vlasništvo Allegheny Financial d.o.o. iz Zagreba, Trakošćanska br. 4.

U evidenciji Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove k.č.br. 5479/1 k.o. Trešnjevka upisana je u posjedovni list br. 5161 kao kuća br. 17 i zgrada, Zelengradska ulica 17 i 17a, dvorište i oranica, ukupne površine 1441 m2, kao posjed Grada Zagreba. Predmetna nekretnina u zemljišnoj knjizi Općinskog građanskog suda u Zagrebu odgovara nekretnini označenoj kao z.k.č.br. 5647/5, oranica na Selskoj cesti površine 2108 m2, upisanoj u z.k.ul. 21580 k.o. Grad Zagreb kao vlasništvo Grada Zagreba.

U predmetu Županijskog suda u Zagrebu pod brojem Gž-4684/08 po žalbi bespravnih korisnika drvene barake na adresi u Zagrebu, Zelengradska 17, na presudu Općinskog građanskog suda u Zagrebu Posl.broj: II-Ps-817/97 od 28. ožujka 2008. kojom je usvojen tužbeni zahtjev Grada Zagreba, te je bespravnim korisnicima drvene barake u Zagrebu, Zelengradska 17, sagrađene na z.k.č.br. 5647/5 k.o. Grad Zagreb, odnosno na k.č.br. 5479 k.o. Trešnjevka, naloženo iz iste iseliti i predati ju, slobodnu od osoba i stvari, u posjed Gradu Zagrebu, te je odbijen protutužbeni zahtjev bespravnog korisnika drvene barake da ga se utvrdi vlasnikom, presudom Županijskog suda odbijena je žalba bespravnog korisnika i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je naloženo iseljenje.

Najpovoljniji ponuđač, odnosno kupac pristaje da se, prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora odrekne prava da od prodavatelja traži naknadu bilo kojeg oblika štete koju bi mogao eventualno trpjeti zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi za iseljenje osoba iz dotične barake, s ciljem da se omogući kupčev ulazak u posjed.

Na temelju gore navedene pravomoćne lokacijske dozvole od 13. studenog 2009. godine izrađen je parcelacijski elaborat RN-2091/2010 k.o. Trešnjevka (kojem prethodi parcelacijski elaborat RN-2055/09 k.o. Trešnjevka) kojim je formirana građevna parcela označena kao z.k.č.br. 5646/8 k.o. Grad Zagreb, površine 3235 m2, i to od 2253/2398 dijela z.k.č.br. 5646/8, oranica površine 2398 m2, upisane u z.k.ul. 35745 k.o. Grad Zagreb, vlasništvo društva Allegheny Financial d.o.o. iz Zagreba, Trakošćanska br. 4 i 982/2108 dijela z.k.č.br. 5647/5, oranica na Selskoj cesti površine 2108 m2, upisane u z.k.ul. 21580 k.o. Grad Zagreb kao vlasništvo Grada Zagreba (za katastar nekretnina označene kao novoformirana k.č.br. 5478/1 k.o. Trešnjevka površine 3235 m2).

Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet izradio je izračun Klasa: 944-09/2010-08/034, Urbroj: 251-13-51/503-10-2 od 09. kolovoza 2010. godine, prema kojem početna cijena za dio z.k.č.br. 5647/5 k.o. Grad Zagreb površine 982 m2, koji ulazi u novoformiranu z.k.č.br. 5646/8 k.o. Grad Zagreb, iznosi 22.911.354,00 kuna.

Budući da površina nekretnine koja je predmet prodaje, sukladno prethodno navedenoj pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli i parcelacijskom elaboratu RN-2091/2010 k.o. Trešnjevka, prelazi 20% ukupne površine novoformirane građevne čestice, predlaže se, sukladno odredbi članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), donošenje zaključka kao u prilogu.

Iđeeeeeeeeeeeeee!

:banana: :banana: :banana:
See less See more
Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 38. točke 5. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09 i 10/10), Gradska skupština Grada Zagreba raspisuje


N A T J E Č A J
za prodaju dijela zemljišta na lokaciji Zagrebačka avenija – Selska cesta


nekretnina z.k.č.br.
k.o. Grad Zagreb lokacijska
dozvola parcelacijski
elaborat pov.
m² početni iznos
cijene za
zemljišta iznos jamčevine
982/2108 z.k.č.br. 5647/5 k.o. Grad Zagreb površine 2108 m2 Klasa: UP/I-350-05/07-01/301, Urbroj: 251-13-21/106-09-24 od 13. 11. 2009. RN-2091/10 k.o. Trešnjevka kojem prethodi RN-2055/09 k.o. Trešnjevka 982 m2


22.911.354,00 kn 2.291.135,40 kn


1. Grad Zagreb ovim natječajem prodaje zemljište označeno kao 982/2108 dijela z.k.č.br. 5647/5, površine 2108 m2, upisane u z.k.ul. 21580 k.o. Grad Zagreb, sukladno pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjela za prostorno uređenje, Središnjeg odsjeka za prostorno uređenje broj: 2170/09, Klasa: UP/I-350-05/07-01/301, Urbroj: 251-13-21/106-09-24 od 13. studenog 2009. godine i parcelacijskom elaboratu RN-2091/2010 k.o. Trešnjevka kojem prethodi parcelacijski elaborat RN-2055/09 k.o. Trešnjevka, u viđenom stanju. Navedenom pravomoćnom lokacijskom dozvolom dopušten je zahvat u prostoru i to izgradnja poslovne građevine – tornja (s trafostanicom) na uglu Zagrebačke avenije i Selske ceste na dijelovima k.č.br. 5478/1 i 5479/1, obje k.o. Trešnjevka, prema idejnom rješenju građevine oznake 07-138 izrađenom u travnju 2007. – srpnju 2009. po ovlaštenoj arhitektici Tatjani Grozdanić Begović, d.i.a. iz tvrtke „Studio 3LHD“ d.o.o. iz Zagreba.

Na temelju prethodno navedene lokacijske dozvole izrađen je parcelacijski elaborat RN-2091/10 k.o. Trešnjevka (istome prethodi parcelacijski elaborat RN-2055/09 k.o. Trešnjevka) kojim se formira građevna parcela označena kao z.k.č.br. 5646/8 k.o. Grad Zagreb, površine 3235 m2, i to od 2253/2398 dijela z.k.č.br. 5646/8, oranica površine 2398 m2, upisane u z.k.ul. 35745 k.o. Grad Zagreb, vlasništvo društva Allegheny Financial d.o.o. iz Zagreba, Trakošćanska br. 4 i 982/2108 dijela z.k.č.br. 5647/5, oranica na Selskoj cesti površine 2108 m2, upisane u z.k.ul. 21580 k.o. Grad Zagreb kao vlasništvo Grada Zagreba.

U posjedovnom listu 6174 k.o. Trešnjevka upisana je k.č.br. 5478/1, oranica površine 2398 m2, korisnika Consultants grupa d.o.o. iz Zagreba, Trakošćanska 4. U posjedovnom listu br. 5161 k.o. Trešnjevka upisana je k.č.br. 5479/1, kuća br. 17 i zgrada, Zelengradska ulica 17 i 17a, dvorište i oranica ukupne površine 1441 m2, korisnika Grada Zagreba.

U predmetu Županijskog suda u Zagrebu pod brojem Gž-4684/08 po žalbi bespravnih korisnika drvene barake na adresi u Zagrebu, Zelengradska 17, na presudu Općinskog građanskog suda u Zagrebu Posl.broj: II-Ps-817/97 od 28. ožujka 2008. kojom je usvojen tužbeni zahtjev Grada Zagreba, te je bespravnim korisnicima drvene barake u Zagrebu, Zelengradska 17, sagrađene na z.k.č.br. 5647/5 k.o. Grad Zagreb, odnosno na k.č.br. 5479 k.o. Trešnjevka, naloženo iz iste iseliti i predati ju, slobodnu od osoba i stvari, u posjed Gradu Zagrebu, te je odbijen protutužbeni zahtjev bespravnog korisnika drvene barake da ga se utvrdi vlasnikom, presudom Županijskog suda odbijena je žalba bespravnog korisnika i potvrđena prvostupanjska presuda kojom je naloženo iseljenje.

Najpovoljniji ponuđač, odnosno kupac pristaje da se, prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora odrekne prava da od prodavatelja traži naknadu bilo kojeg oblika štete koju bi mogao eventualno trpjeti zbog dugotrajnosti postupka koji se vodi za iseljenje osoba iz dotične barake, s ciljem da se omogući kupčev ulazak u posjed.

2. U kupoprodajnu cijenu zemljišta nisu uračunati troškovi komunalnog doprinosa, troškovi sanacije zemljišta, troškovi eventualnog premještanja instalacija već te troškove podmiruje kupac.

3. Natjecatelji mogu izvršiti uvid u dokumentaciju u roku za podnošenje ponuda u Gradskom uredu za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada, Ulica grada Vukovara 56a, soba 407/IV kat.

4. Porez na promet nekretnina, druge poreze i eventualne pristojbe podmiruje kupac.

5. Plaćanje naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište, ukoliko takva obveza postoji, obveza je novoga vlasnika.

6. Prije početka izgradnje objekta na zemljištu koje je predmet prodaje, kupac je dužan o svojem trošku, ishoditi građevnu dozvolu, a u obvezi je, u slučaju potrebe, uskladiti katastarsko stanje sa stanjem u zemljišnoj knjizi.

7. Najpovoljniji natjecatelj je onaj za čiju ponudu Povjerenstvo za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zagreba utvrdi da je najpovoljnija glede visine ponuđene cijene, roka i uvjeta plaćanja, te njegov odabir predloži Gradskoj skupštini Grada Zagreba.

U slučaju da isti iznos, rok i uvjete plaćanja ponude dva ili više natjecatelja, natječaj se ponavlja s novim iznosom početne cijene.

Povjerenstvo za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zagreba zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu, te ima pravo predložiti Gradskoj skupštini Grada Zagreba poništenje natječaja.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg natjecatelja, odnosno odluku o eventualnom poništenju natječaja donosi Gradska skupština Grada Zagreba na prijedlog Povjerenstva za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zagreba.

Gradska skupština Grada Zagreba nije dužna obrazložiti svoju odluku o poništenju natječaja.

8. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije, te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.
Ostale strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na natječaju ukoliko ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

9. Natjecatelji u ponudi moraju navesti:
- ime i prezime odnosno naziv, OIB i adresu;

- oznaku zemljišno-knjižne čestice za koju se natječu, iznos cijene koja se nudi sa rokom i uvjetima plaćanja;

- broj žiro-računa radi eventualnog povrata jamčevine.

Uz ponudu treba priložiti:

-izvornik, ovjereni prijepis ili ovjerenu presliku rješenja o registraciji (za pravne osobe);

-izvornik, ovjereni prijepis ili ovjerenu presliku domovnice (za fizičke osobe);

-dokaz o uplati jamčevine (izvornik ili ovjerena preslika uplatnice ili virmana);

-dokaz o ispunjavanju zakonom propisanih uvjeta za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske (za fizičke osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske niti država članica Europske unije odnosno za pravne osobe koje nisu registrirane u Republici Hrvatskoj niti državama članicama Europske unije).


Jamčevina se uplaćuje, prije isteka roka za podnošenje pisanih ponuda na natječaj, na žiro-račun Grada Zagreba u Zagrebačkoj banci d.d., Proračun Grada Zagreba: 2360000-1813300007, pozivom na broj: 26 7889-116-MB ili JMBG, što se smatra suglasnošću stranke za korištenje njenog MB-a ili JMBG-a.

Natjecatelju za čiju ponudu Gradska skupština Grada Zagreba utvrdi da je najpovoljnija, uplaćena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

Natjecateljima čija ponuda ne bude prihvaćena, uplaćena se jamčevina, bez prava na obračun kamata, vraća u roku od 15 dana od dana donošenja zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba o prodaji zemljišta najpovoljnijem natjecatelju.

10. Natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija dužan je, u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o donošenju zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba o prodaji zemljišta, dostaviti Gradu Zagrebu jamstvo poslovne banke ili dokaz o vlasništvu nekretnine na kojoj će se, u korist Grada Zagreba, osnovati hipoteka ili će biti prenijeta u fiducijarno vlasništvo Grada Zagreba, a sve sa svrhom osiguranja plaćanja kupoprodajne cijene u roku iz ponude.

Ako natjecatelj čija ponuda bude prihvaćena kao najpovoljnija odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji ili u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o donošenju zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba o prodaji zemljišta ne dostavi Gradu Zagrebu dokumentaciju opisanu i specificiranu u prethodnom stavku ove točke, kojom će jamčiti uplatu kupoprodajne cijene u roku iz ponude, gubi pravo na povrat jamčevine, a natječaj će se ponoviti ako nema drugih ponuda koje se, zbog njegova odustanka ili neispunjavanja uvjeta iz prethodnog stavka ove točke, mogu prihvatiti.

11. Rok za podnošenje pisanih ponuda je 8 dana, računajući od prvoga slijedećeg dana nakon objave natječaja u dnevnom listu "Vjesnik" i na oglasnoj ploči u zgradi Gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1 – prizemlje.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda, neuredne, nepotpune ili na drugi način neprihvatljive ponude neće se razmatrati.

Ponude za natječaj i dokumentacija predaju se neposredno u Centralnoj pisarnici Gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1 – prizemlje ili preporučenom pošiljkom, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Grad Zagreb - Gradski ured za imovinsko - pravne poslove i imovinu Grada, Trg Stjepana Radića 1, uz napomenu " NE OTVARAJ - PONUDA ZA NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE (z.k.č.br. 5647/5 k.o. Grad Zagreb)".

12. Ponude će biti javno otvorene i pročitane _______________ 2010., u __________ sati, u zgradi Gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, u dvorani 475, IV kat.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici, uz predočenje valjane punomoći, te sve zainteresirane osobe.

:banana: :banana: :banana:
See less See more
Krz, ajde kad si već dobre volje, otvori i dretvu za zagrebački aquapark, i on će se graditi za nekoliko godina. A možda i za zagrebački kozmodrom, tko zna za jedno 50 godina i on krene u proceduru.............:nuts:

Al fakat, koja ti je ovo fora? Si laganini prolupal?:nuts::lol:
ovo izgleda odlično ;)
ali opet, puno toga je "išlo" pa nikad nije krenilo....
Još je to daleko i od jame. Lijepo što ste otvorili dretvu, a sad se može i zaključat do početka.
Poduzeće kojeg si naveo kao investitora ima 0 zaposlenih. http://www1.biznet.hr/HgkWeb/do/osnovniPodaci/view?claId=73933237&rfrshparam=1288056530592

Njegova matična kuća se bavi brokeražom i planiranjem, a ne investicijama. Kupuju to zemljište s ciljem da nađi investitora ili da ga prodaju dalje, što nema apsolutno nikakve veze s realizacijom projekta.
Krz, majke ti, pa sto ne otvori Verdisparovu Ozoniju, tamo je barem krenulo rusenje i ogradjivanje gradilista.... a ti otvori - 123.... pa 123 ce se poceti graditi za mozda 5 godina...
Jel sad vežete?

Consultants je tvrtka koja je naručila projekt nebodera 123 od 3LHD-a. Transformacijom i preuzimanjem su postali podružnica Alleghenyfinancial. Čekali su kredit da krenu sa dokupom preostalog zemljišta i izgradnjom.

Znači da je kreda legla (ili ih je pogurala matična, internacionalna kuća). Natječaj da grad proda to zemljište je na njihovo traženje. Ne kupuju ga valjda za roštiljanje, kada su već prije platili cijeli projekt.

See less See more
Krz, majke ti, pa sto ne otvori Verdisparovu Ozoniju, tamo je barem krenulo rusenje i ogradjivanje gradilista.... a ti otvori - 123.... pa 123 ce se poceti graditi za mozda 5 godina...
Gradilište su očistili i ogradili i za Monolit, a znaš kak je to završilo.......:eek:hno:

Nitko sretniji od mene da Krz barem jednom u životu nešto pogodi i da sutra krene gradnja.:lol: Ali dok se to ne dogodi, Masonac zatvaraj ovo.
E moj krz, jos da ne zivimo u ovoj banana republici rvatskoj jos bi se i nadao ali posto ipak zivimo u njoj onda su sanse da se ovo pocne graditi u skorije vrijeme ( a na to vrijeme mislim unutar par mjeseci) NIKAKVE!
1 - 20 of 160 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top