SkyscraperCity Forum banner

Jak oceniasz?

Zakręt Śmierci.

1303 Views 7 Replies 5 Participants Last post by  kaktus
A wystartuje sobie ;). Warszawa, okolice mostu "Grota" Roweckiego.ps. Zaczyna mnie wkurzać to kompresowanie zdjęć przez fotosik.
1 - 2 of 2 Posts
A gdzie tu mam zagłosowac? ;) No ale bez głosowania powiem, że lubię takie zdjęcia i już teraz za wczasu daję 10.
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top