SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 114 Posts

·
Registered
Joined
·
34 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Zavidovići


Zavidovići su općina i grad u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Smješteni su između Doboja i Zenice, na rijekama Bosni, Krivaji i Gostoviću. Administrativno pripadaju Zeničko-dobojskom kantonu Federacije Bosne i Hercegovine. Po popisu iz 1991. godine, u gradu Zavidovićima živjelo je 12.947 stanovnika.

Historija

Zavidovići su mlad grad, nastao krajem 19. vijeka. Nalazi se na 44,27 sjeverne geografske širine i 18,10 stepeni istočne geografske dužine, a na nadmorskoj visini od 210 metara. Općina se prostire na 590 kvadratnih kilometara, a sam grad na površini od 4 kvadratna kilometra. Klima je umjereno kontinentalna sa prosječnom temperaturom od 5-10 step. C, sa padavinama od 800-1200 mm i oko 1631 sunčanih sati godišnje.
Grad je već odavno poznat po velikom industrijskom kolektivu za preradu drveta "Krivaja" i s pravom je nazvan "grad drveta". Današnje područje zavidovičke općine je oduvijek bilo bogato rijekama, ribom, šumama i raznovrsnim životinjskim svijetom. Smješten je u slivu tri rijeke: Bosna, Krivaja, Gostović.

Niko pouzdano ne zna kada se prvi čovjek nastanio na međuriječje Bosne, Krivaje i Gostovića. Ozbiljnih arheoloških iztraživanja na području Zavidovića do sada nije bilo, pa je zato i malo dokaza o postojanju drevnih civilizacija na ovim prostorima.
Historijski nalazi upućuju da je zavidovićki kraj bio neka vrsta granica između ilirskih plemena Desidijata južno prema Vranduku i Mezeja koji su živjeli sjeverno prema Savi.

Ono što nam nude historijske spoznaje jeste da su dolinom Bosne prolazili Grci i Rimljani ka plodnim nizinama Panonije. Brojni nalazi na susjednim područjima nepobitno potvrđuju da su stari Iliri nastanjivali ovaj teritorij, ali nam historija ne nudi konkretne odgovore šta se zbilo sa njima dolaskom Slavena.

Pred dolazak Osmanlija, Bosna je imala organizovanu državu u čijem su sastavu bila i područja oko Zavidovića. O tom periodu svjedoče i ostaci bogumilske kulture na zavidovičkom području.
Zavidovići se po prvi put spominju 1565. godine kao selo sa 10 bošnjačkih porodica. Prof. Rizah Odžakčić vezuje naziv grada za mjesto Vidoviće što nije historijskim nalazima potvrđeno. Eduard Černi (izvor?) misli da naziv potiče od imena Sabit (Sabitovo Brdo). Možda je Sabit imao obitelj koju su zvali Sabitovići. Vremenom od Sabitovića nastali Zavidovići.[citat potreban] Istočno od grada Zavidovića se nalazi Mjesna zajednica Vozuća. U samom naselju Vozuća kao i u njenoj bližoj okolini ima znatan broj različitih starina karakterističnih naziva, za koje se često vezuju i narodna predavanja. Svi ti podaci govore da je ovaj kraj od davnih vremena bio dobro naseljen i da je bio ranije od mnogo većeg značaja nego danas.
Sjeverozapadno od Vozuće je brdo Stog. Na jednom od njegovih vrhova je Grad ili Gradina. Po narodnom predanju, tu je bio grad Marije Terezije. Još uvijek su dobro vidljivi putevi kroz i oko grada te zidovi i obilježja. Na kosi neposredno pod Gradom se nalazi mjesto Pazarište. Na osnovu toga može se predpostaviti da je tu bilo podgrađe. Jedno drugo mjesto pod Stogom a blizu Pazarišta se zove Kahursko Gumno, a to ime upućuje na srednji vijek. Kad je Marija Terezija, priča se, bježala iz tog grada, onda je u jedan duboki vir u Krivaji bacila zlatan razboj. Taj se vir zove Duboki Vir ili Balukana (od turskog balk-riba).

Osmansko doba

Osmanlije su 1436. godine poslije zauzeća Zenice produžili dolinom rijeke Bosne i pretpostavlja se da su doprli do Zavidovića, Maglaja i Tešnja. Kada su tačno zauzeli ovo područje i tu uspostavili vlast nije poznato.
Cesta koju su Osmanlije izgradile dolinom Bosne zaobišla je Zavidoviće i tako dobrim dijelom izolirala ovaj kraj od ostatka carevine. Iz osmanskog vakta su ostali pravoslavni manastiri Udrim u Gostoviću i manastir Vozućica u Vozući.

Austro-ugarsko doba

Dolazak Austro-Ugarske donosi prekretnicu u razvoju na području Zavidovića. Nova vlast ugovara eksploataciju bujnih šuma sa firmom "Marpurgo i Parente" koja 1887. godine gradi šumsku gravitacionu prugu dolinom rijeke Gostović, a u Zavidovićima 1897. godine gradi pilanu.
1899. godine firma "Gregerson i sinovi" otkupljuje pilanu od firme "Marpurgo i Parente" i gradi prugu na lokomotivni pogon dolinom rijeke Krivaje.
1900. godine je završena izgradnja uskotračne pruge dolinom rijeke Krivaje, a firma "Eissler & Ortlieb" je izgradila u Zavidovićima najmoderniju pilanu u Evropi.
1902. godine firma "Eissler & Ortlieb" podnosi zahtjev Zemaljskoj vladi u Sarajevu o formiranju općine Zavidovići.
1911. godine, poslije duže procedure, osniva se općina Zavidovići. U to vrijeme mjesto je imalo oko 3800 stanovnika sa osnovnim konturama urbane sredine.

Arheološka otkrića

1911 godine u Lukama (Hrge) nađeni su jedno koplje i bronzane narukvice, sada u Muzeju u Sarajevu. Muzej je dobio i jedne bakarne narukvice sa Glavice među Krivajom i Kamenicom, koja inače obiluje prahistorijskim osobinama.

Kamene kugle

Na području općine Zavidovići do danas je pronađeno oko 50 kamenih kugli koje se nalaze na 11 različitih lokacija. Fenomen kamenih kugli je rijedak u svijetu. Osim Kostarike i Meksika mnoge su pronađene i u Bosni i Hercegovini.[citat potreban] Najveća koncentracija, sa više od 20 kugli, pronađena je u selu Grab, udaljenom 2 km od Zavidovića.
Savremeno doba

Zavidovići su svoj prvi drveni pješački most dobili 06.04.2009. godine, kada je održana i svečana manifestacija povodom otvaranja istog. Pješački most nosi naziv "Duga" i povezuje autobusku stanicu s centrom grada preko rijeke Bosne.
Sredinom 2010. godine počeli su radovi na obalama rijeke Bosne. Planirano je da se naprave pločnici i šetališta s obe strane rijeke, a ta šetališta će spajati glavni most s novoizgrađenim drvenim. Dok su iskopavanja obala bila još u tijeku, odlučeno je da se napravi malo riječno ostrvo, na kojem će kasnije biti nasuta zemlja i posađeno koje drvo.
Spomenici kulture

Spomenik poginulim borcima NOBa 1941-1945, napravljen u postratnom periodu Drugog Svjetskog rata, na kojem uz imena poginulih pripadnika NOBa ovg grada piše "...I KAD NAM MUŠKE UZMETE ŽIVOTE, GROBOVI NAŠI BORIT ĆE SE S VAMA..." (Šantić)
Manastir Vozuća Sv. Trojice, izgrađen u 15 vijeku.
Manastir Udrim Sv. Pantelejmona izgrađen u 16 vijeku.
Katolička crkva Sv. Josipa, izgrađena 1914. godine.
Pravoslavna crkva Sv. Save izgrađena 1911. godine.
Pravoslavna crkva SV. Nikole u Čardaku izgrađena 1768. godine.
Park prirode Tajan, nekada glavno odmaralište i skijalište zavidovićana; danas ruševna infrastruktura bez namjene.
Spomenik poginulim borcima Armije Repubilike Bosne i Hercegovine te i civilima općine Zavidiovići nalazi se u samom centru grada. Na spomen pločama je izpisano oko 4000 imena ljudi koji su svoje živote dali u agresiji na Bosnu i Hercegovinu 90-tih godina 20. stoljeća. Na spomeniku je napisano: "...I kad nam muške uzmete živote, grobovi naši borit će se s Vama... A. Šantić "

Po posljednjem službenom popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Zavidovići imala je 57.164 stanovnika, raspoređenih u 55 naselja. Poslije potpisivanja Daytonskog sporazuma općina Zavidovići, u cjelini, ušla je u sastav Federacije Bosne i Hercegovine.

Nacionalni sastav stanovništva - općina Zavidovići, popis 1991.

ukupno: 57.164
Bošnjaci - 34.198 (59,82%)
Srbi - 11.640 (20,36%)
Hrvati - 7.576 (13,25%)
Jugoslaveni - 2.726 (4,76%)
ostali, neopredijeljeni i nepoznato - 1.024 (1,81%)

Nacionalni sastav stanovništva - Grad Zavidovići, popis 1991.

ukupno: 12.947
Bošnjaci - 5.029 (38,84%)
Srbi - 3.137 (24,22%)
Jugoslaveni - 2.228 (17,20%)
Hrvati - 1.827 (14,11%)
ostali, neopredijeljeni i nepoznato - 672 (5,19%)
 

·
Registered
Joined
·
34 Posts
Discussion Starter · #2 · (Edited)
Zavidovići: Italijani grade fabriku turbina

U Zavidovićima je u toku realizacija više miliona eura vrijednog projekta izgradnje i opremanja hale u kojoj bi se za inozemno tržište trebale proizvoditi turbine visokog pritiska. Pokretanje novog proizvodnog kapaciteta, ovaj put u metalskoj struci, uskoro će osigurati stotinjak novih radnih mjesta.

Italijanska biznis grupa "Grupa Cividale Italia", koja broji desetine preduzeća za proizvodnju i prodaju metalnih proizvoda, u Zavidovićima je otvorila kompaniju.
Na području zavidovićke industrijske zone "Ekonomija-Batvice", na površini od 9.860 kvadratnih metara, izgrađena je upravna zgrada, a proizvodna hala bi trebala biti završena najviše za mjesec. Vlasnik preduzeća "Cividale BiH" je Ermen Đordano (Giordano), a direktor Zavidovićanin Aldin Žilić.
- Ovo je projekt koji bi Zavidovićima trebao donijeti veliki prosperitet, jer je u pitanju ozbiljan strani investitor koji je dugo u ovom poslu i ima sigurno tržište. Proizvodnja turbina visokog pritiska, ventila za plinovode, radit će se isključivo za inozemne kupce. Najkvalitetnija i najsavremenija oprema u metalnoj industriji čeka na korištenje - potvrdio je za Avaz Žilić, navodeći da su izvođača radova na izgradnji proizvodne hale, firmu "Erdi" Zavidovići usporile loše vremenske prilike, ali da se nada da će sve biti završeno do kraja avgusta.

http://www.indikator.ba/kompanije-trzista/14587-zavidovii-italijani-fabrika-turbina

 

·
Registered
Joined
·
34 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Izgradnja fiskulturne sale u Zavidovićima privodi se kraju


Izgradnja fiskulturne sale gimnazije "Rizah Odžečkić" i Srednje stručne škole Zavidovići, započeta prije tri godine, ušla je završnu fazu.

Na objektu je još ostalo da se urade instalacije centralnog grijanja, nakon čega će dvorana biti dostupna za preko 900 učenika koji pohađaju ove dvije škole.

U fikskulturnu salu do sada je uloženo ukupno 447.659,87 KM sredstava koja su obezbijedili Vlada Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 210.000,00 KM, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 80.000,00 KM i Općina Zavidovići u iznosu od 157.659,87 KM.

Radovi se izvode prema projektu koji je uradio Instituta za zaštitu, ekologiju i obrazovanje iz Tuzle.

Izgradnjom ove sale stvorit se uvjeti za održavanje nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja, sportskih takmičenja, te različitih sportskih sekcija.

http://snizenja.veza.ba/vijesti/poz...ulturne-sale-u-zavidovicima-privodi-se-kraju-
 

·
Registered
Joined
·
34 Posts
Discussion Starter · #6 ·
http://www.znovine.com/index.php/aktuelno/520-u-toku-nekoliko-projekata-koji-e-uljepati-na-grad.html

U toku nekoliko projekata koji će uljepšati naš grad


U Zavidovićima je aktuelno nekoliko projekata, koji će učiniti naš grad ljepšim.
U ulici Alije Izetbegovića, preko puta pošte, uveliko se gradi nova poslovno-stambena zgrada. Ovaj objekat gradi nekoliko privatnih poduzetnika, koji su ocijenili da naš grad treba nove zgrade.
Pored toga, u ulici Mehmed paše Sokolovića, pored zgrade Općine, u toku je izgradnja dva poslovna objekta, u koje također investira privatni poduzetnik. Treba napomenuti da je između ta dva objekta, već izgrađen jedan objekat, koji je gotovo spreman za upotrebu.
Između dva gradska mosta, u toku je popločavanje druge obale rijeke Bosne, koja će služiti za šetnju i relaksaciju građana Zavidovića.
Pored toga, u toku su završni radovi na izgradnji podhodnika, koji se već koristi, a svečano otvorenje ove važne poveznice između dva dijela grada, održati će se sutra u okviru obilježavanja Dana općine Zavidovići.


 

·
Registered
Joined
·
34 Posts
Discussion Starter · #8 ·
Dobro nam dosao Amele! Odlicne slike, nadam se da ih ima jos :cheers:
Hvala puno!

Rodom sam iz Zavidovića i smatrao sam se dužnim uspostaviti thread o Zavidovićima jer to definitivno zaslužuje. Bit će još slika i pozitivnih vijesti iz grada na 3 rijeke i kamenih kugli.:)
 

·
Registered
Joined
·
34 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Merhametovo imanje u Zavidovićima, primjer uspješne poljoprivredne proizvodnje

Kada je prije nepunih osam godina, nekoliko kilometara od Zavidovića, oformljeno poljoprivredno imanje u vlasništvu centrale Merhameta BiH, očekivanja su bila daleko ispod rezultata koji su u međuvremenu postignuti.
Merhametovo imanje u mjestu Kućice, nadomak Zavidovića, danas je primjer uspješne proizvodnje povrća sa realnim izgledima povećanja i proširivanja poslova, u smislu prerade kultura poroizvedenih u dvanaest plastenika.
Osim plasteničke proizvodnje, ove godine je povećan uzgoj povrća na otvorenom, na četiri dunuma, odnosno desetak dunuma zasađenih krompirom i pasuljem. Na terenu nepristupačnom za obradu, zasađen je voćnjak, kulture šljive, jabuke i kruške.
-Obnovljeni objekat na imanju, u potpunosti je adaptiran i spreman za realizaciju novih projekata, proizvodnju tjestenine, konzerviranog i sušenog voća i povrća. Uvjeti koje imamo za poljoprivrednu proizvodnju su idealni. Imamo vlastito napajanje vodom, kompletan prostor je ograđen. Centrala Merhameta Sarajevo, uložila je puno u ovaj projekt, ali rezultati su odlični, kaže Semiz Bajramović, iz zavidovićkog osnovnog odbora Merhameta.

Dio zasluga za uspješnost funkcioniranja poljoprivrednog imanja u vlasništvu Merhameta BiH, nosi Salko Omerbegović iz Visokog, uz Sifeta Sinanovića i dvojicu radnika koji se brinu za svakodnevne poslove, a povremeno se angažiraju i sezonski radnici.
Kako saznajemo, sve što se proizvede na ovom poljopivrednom imanju ide iskljiučivo za Merhametove kuhinje širom BiH. Nakon kupusa, trenutno je svih 12 plastenika zauzeto zasadima paprike, paradajza i krastavaca. 

·
Registered
Joined
·
34 Posts
Discussion Starter · #10 ·
U Zavidovićima održan sajam domaćih proizvoda

U Zavidovićima je danas održan sajam domaćih i prozvoda kućne radinosti, organiziran u okviru projekta koji realizira Mreža žena u biznisu, nastala pri miko kreditnoj fondacije MI BOSPO.
Mreža žena u biznisu djeluje u 24 BH grada, odnosno tri regije, i broji više od 1100 članica. Osnovni cilj je da pomogne ženama u osnivanju i proširivanju vlastitih poslova. Organizacija sajma je bila dobra prilika za predstavljanje projekta, razmjenu iskustava ali i prodaju. Na četrdesetak štandova, Zavidovićani su imali priliku pogledati i kupiti cvijeće, različite vrste ručnih radova, nakita, meda i proizvoda od meda, domaćih proizvoda od voća i povrća, mliječnih proizvoda, tjestenina.
Ajša Šiljić, koordinatorica projekta Mreža žena u biznisu, za regiju Gradačac, nije krila zadovoljstvo zbog dobre prodaje, ali i susretljivosti kupaca.
-Ovo je naš prvi samostalni sajam koji smo kao mreža organizirali i nismo se pokajali što smo za domaćine izabrali baš Zavidoviće. Naišli smo na odličnu posjetu i interes kupaca koji su prepoznali kvalitet ponuđenih proizvoda i prihvaljive cijene. Moramo reći da je prodaja protekla neočekivano dobro. Učesnice sajma su u petak već do ranih popodnevih sati, prodale većinu asortimana robe, što im je svakako motivacija za naredno učešće na sajmovima, koji će se uskoro održati u Bratuncu i Gradačcu. Sve troškove prijevoza i organizacije snosi mreža, riječi su Ajše Šiljić.

 

·
Registered
Joined
·
34 Posts
Discussion Starter · #12 · (Edited)
dobrodosao Amele, cesto prodjem kroz zavidovice i cini mi se ok gradom, samo da te pitam sta je ona zgrada sto izgleda kao mini dvorac, zeleni krov, cini mi se bijela fasada ?
Ta zgrada je vila. Da li sada netko u njoj boravi to iskreno ne znam.Probat ću saznati od svoje rodbine koja bolje zna o tome od mene.

Također hvala na dobrodošlici.:) Vjerujem da će se u budućnosti još više čuti o pozitivnim događanjima iz Zavidovića. Da malo pohvalim Zavidoviće jer je sadašnji izbornik reprezentacije BiH Safet Sušić Pape rođen, odrastao i načinio prve nogometne korake u FK "Krivaja". :D
 

·
Registered
Joined
·
34 Posts
Discussion Starter · #16 ·
Ovo korito su ako se ne varam prosle godine sredili?
Jest. Sada postoji plan da se još više sredio dio korita ali ovisi o financijskim mogućnostima općine koja trenutno nije u baš sjajnom izdanju.
Sve u svemu vjerujem da će duž cijelog svog toka kroz grad biti uređeno u dogledno vrijeme.:)
 

·
Registered
Joined
·
34 Posts
Discussion Starter · #17 ·
Zavidovićki studenti pokreću novu generaciju marketinga

Dvojica zavidovićkih studenata Ekonomskog fakulteta u Tuzli, uz konsultacije sa profesorom, pokrenuli su zanimljiv internet portal koji se može okarakterisati kao nova generacija marketing prostora.
Naime, internet portal www.saznajvise.com, vrši promociju poduzetništva, malih i srednjih preduzeća, marketing etike, i internet promociju svojih klijenata putem društvenih mreža.
Tim koji radi na stranici je sastavljen od studenata Ekonomskog fakulteta, a to su Haris Babić, Asif Halilčević(Zavidovići), Bektić Ibro (Živinice) i Adnan Ahmetašević (Gračanica).
-Ideja o pokretaju ovog portala je prije svega u zaslugama dr.sc. Bahrije Umihanića, profesora Ekonomskog fakulteta u Tuzli, koji je svojim predavanjima i prezentacijama tokom nastave kroz predmet „Poduzetništvo“ inspirisao nastanak portala www.saznajvise.com. , kazao nam je Haris Babić osnivač portala.

Osim navedenih promotivnih usluga, internet stranica www.saznajvise.com, bavi se i podsticanjem mladih na aktivno sudjelovanje, edukaciju i napredovanje, time što mladi mogu postati saradnici menadžmenta stranice učestvovanjem u raznim aktivnostima koje ova stranica nudi za nijh. Takođe, mladi ambiciozni ljudi mogu učestvovati u takmičenju biznis planova. Naime, ukoliko imate određenu poslovnu ideju i sl, jednostavno pošaljite nam koncept na nekoliko stranica, najbolje radove mi objavljujemo, promovišemo raznim aktivnostima kako bi pronašli ulagače da pokrenete svoj biznis, poručuje Babić.
 

·
Registered
Joined
·
23,560 Posts
Po bojama na fasadama i na podhodniku, Zavidovici su nekako vice Tuzlanski kanton style...

Recimo, da nema ljubicaste na podhodniku, nista ne bi valjao ^^

dobrodosao Amele, cesto prodjem kroz zavidovice i cini mi se ok gradom, samo da te pitam sta je ona zgrada sto izgleda kao mini dvorac, zeleni krov, cini mi se bijela fasada ?
Villa Krivaja, tj njihov reprezentativni objekat
 
1 - 20 of 114 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top