SkyscraperCity Forum banner

Anketa:

 • 8,5

  Votes: 0 0.0%
 • 8

  Votes: 0 0.0%
 • 6,5

  Votes: 0 0.0%
 • 6

  Votes: 0 0.0%
 • 5,5

  Votes: 0 0.0%
 • 5

  Votes: 0 0.0%
 • 4,5

  Votes: 0 0.0%
 • 4

  Votes: 0 0.0%
 • 3,5

  Votes: 0 0.0%
 • 3 i manje

  Votes: 0 0.0%
1 - 7 of 7 Posts

·
Registered
Joined
·
15,996 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Zemljoradnička zadruga

Golubac

NAMENA: poslovna zgrada
ARHITEKTA:
ZAVRŠETAK IZGRADNJE: 1890.

U glavnoj ulici u Golupcu, koja danas nosi naziv Golubački trg, a nekada je nosila ime narodnog heroja Veljka Dugoševića, nalazi se zgrada iz 1890/1. godine, popularno nazvana „Kosač“, a zapravo je kuća žitarskog trgovca Alekse Popovića.

Zgrada je podignuta u nizu, na uličnoj regulaciji, kao reprezentativna građevina za ovu sredinu. Projektovana je po strogim principima akademizma, sa bogatom arhitektonskom i dekorativnom plastikom na uličnoj fasadi. Pravougaone je osnove, dimenzija 21.00x11.70m. Zgrada ima suteren, visoko prizemlje i tavan. Zidana je opekom na temeljima od kamena, krov je na dve vode i pokriven biber crepom. Projektovana je po principu stroge simetrije, kako u osnovi, tako i u rešavanju ulične fasade, s tim što je u istočnom delu zgrade formiran kolski prolaz koji vodi u dvorište. U stambene prostorije se ulazi iz dvorišta, preko dvokrakog stepeništa. U visokom prizemlju smešteni su prostrani ulazni hol, svečana sala i četiri sobe, dok se iz hola ulazi u podrum i tavan. Ulična fasada ima rustično obrađenu visoku soklu, dok je zona sa sedam prozora izdeljena pilastrima sa kapitelima nalik korintskim. Prozori su nadvišeni timpanonima, a ispod svakog je polje sa girlandom u reljefu. Iznad bogato profilisanog krovnog venca postavljene su tri simetrično raspoređene atike. Na vrhove bočnih atika smeštena je po jedna ležeća figura lava, dok centralna nosi skulpturu „Kosača“ koja simbolizuje zemljoradnju. Već dugi niz godina u ovoj zgradi se nalaze poslovne prostorije Zemljoradničke zadruge, a nedavno je urađena sanacija ulične fasade u okviru projekta pomoći grada Beograda nerazvijenim opštinama. U istoj ulici nalazi se i kuća Vićentija Nedeljkovića iz 1893. godine, kojoj je kuća Popovića verovatno poslužila kao uzor. Obe zgrade su rađene u istom maniru, sa slično rešenim uličnim fasadama, tako da odaju utisak zgrada „u ogledalu“.





http://spomenicikulture.org.rs/sr/kulturna-dobra/zgrada-u-ulici-veljka-dugo-evi-a-br-102-u-golupcu




http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1480470


http://www.panoramio.com/user/536526?with_photo_id=12537957


http://www.panoramio.com/photo/42212446?source=wapi&referrer=kh.google.com
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top