SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

·
Registered
Joined
·
68 Posts

·
Registered
Joined
·
2 Posts
Mi tam sie podoba. W niedługim czasie całe wzgórze sie zmieni, gdyż za palmiarnią bedą prace mające na celu dobudowanie basenu i powiększenie hotelu Qubus w wyniku czego przestanie istnieć 1/3 parkingu.
 
1 - 7 of 7 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top