SkyscraperCity Forum banner

?

Zielona wyspa

966 Views 3 Replies 4 Participants Last post by  krzewi
1 - 4 of 4 Posts
Fajny kadr, bardzo gęsto.

Brakuje mi zabawy kolorami, większego kontrastu, generalnie postprodukcji, bo jest trochę mdło.
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top