SkyscraperCity Forum banner

Znajdziesz? :D

Znajdź 3 kościoły

1137 Views 7 Replies 4 Participants Last post by  filosss
1 - 8 of 8 Posts
ŚOB
Pl. Zbawiciela
i Stegny, kościół przy Bonifacego.
  • Like
Reactions: 1
Tego przy Bonifacego (w którym byłem chrzczony) nie mogę rozpoznać. Wiem gdzie go mniej więcej zlokalizować, ale nie poznaję. Pewnie to ten obiekt nad rogiem Europleksu.
No to demmat haj fajf bo ja tam też miałem chrzest a do tego komunie :D
  • Like
Reactions: 1
Komunii tam nie miałem (ale na 3 komuniach kuzynów byłem), przeniosłem się z innymi sakramentami na Kamionek.
Zbyt "lokalnie" zadane pytanie w tytule:) Choć w tym chyba tkwi metoda... Gdyby tytuł ograniczał się jedynie do dwóch wyeksponowanych kościołów - to całej dyskusji by nie było:)
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top