SkyscraperCity Forum banner

Zou iemand hier deze foto weer kunnen maken?

1817 Views 5 Replies 5 Participants Last post by  HoogloperS'il vous plaît?
See less See more
1 - 6 of 6 Posts
Als jij voor mij een huis bovenin de Compagnie koopt wil ik er over denken. ;)
Haha, als ik dat maar voor mezelf kon regelen...
Eén van onze forumleden mag op de bouwplaats van de Maastoren komen, dus als deze toren een beetje hoger is, kan zo`n soortgelijke foto binnenkort heus wel gemaakt worden.
Fijn aanzicht dat cluster. De RA zorgt voor nog de nodige variatie in hoogte.
1 - 6 of 6 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top