Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 1504 Posts

·
Registered
Joined
·
1,308 Posts
But in the neighbourhood of those old buildings?! :eek:hno:
Actually I love this one! It doesn´t look so disturbing in my opinion...:eek:kay:
But let´s hope, that they won´t use some cheap cladding otherwise whole city centre will be ruined!
 

·
Chrumky lover
Joined
·
950 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Ďalšie informácie o EUROPA SHOPPING & RELAX CENTER ZVOLEN >>

Developer: VAV Invest
Predpokladaný termín začatia výstavby: 03/2008
Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 12/2009
Celková plocha: 62 360,70 m2

Účel: Zámerom investora je vybudovať v danej lokalite polyfunkčný objekt s mestskou a nadmestskou vybavenosťou obchodu, služieb, administratívy a príslušných parkovacích plôch. Zákazníci v ňom nájdu hypermarket, obchody s módou, široké spektrum služieb a tovaru, reštaurácie a kaviarne, zariadenia pre oddych a šport ako aj výstavné priestory a kongresovú sálu. Centrum bude miestom oddychu, pracovných stretnutí, vytvorí priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí, výstav a prehliadok.

More information on EUROPA SHOPPING & RELAX CENTER ZVOLEN >>

Developer: VAV Invest
Construction: 03/2008 - 12/2009
62 360,70 sqm for shopping, services and offices
 

·
... blinding storm...
Joined
·
1,270 Posts
http://www.zvolen.sk/?program=51&module_action__0__id_info=9583

Oznámenie o začatí územného konania k rozhodnutiu o umiestnení stavby pod názvom „EUROPA SHOPPING & RELAX CENTER

M E S T O Z V O L E N
spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 3516/2007/2-ozn. Zvolen 21.11.2007
Vybavuje: Ing. Ján Šutý

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE
o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania,
výzva na odstránenie nedostatkov podania.
Spoločnosť VAV Invest, s.r.o, Malachitová 13, 974 01 Banská Bystrica, podala dňa 6.11.2007 v zastúpení spoločnosťou ESTING, s.r.o., Nám. SNP č. 64/2, p.o. box 168, 960 01 Zvolen, stavebnému úradu návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby pod názvom „EUROPA SHOPPING & RELAX CENTER - ZVOLEN“, ktorá má byť umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Zvolen, parcely KN „C“ č. 1133, 1138/1, 1138/10, 1138/11, 1138/12, 1145, 1151, 1155/1, 1155/2, 1155/3, 1166/3, 1184, 1185, 1186, 1190, 1500/6,2856, parcely KN „E“ 1132/1, 1133/2, 1496, 1500, 1501, 1502, 1503, 2851/1, 2851/2, 4211/1, 4334/2, 4334/3, 5198/1, 5198/2, 5198/6, 5259/1, 5276, 5277/1, 5277/2, 5278, 5280, 5298/1, 5300/1, 5300/2, 5300/3, 5301, v zastavanom území obce v lokalite medzi Nám. SNP a riekou Hron, západne od Ul. J. Kollára vo Zvolene.
Predmetom návrhu je umiestnenie stavby nebytovej budovy pre obchod, služby, administratívu, správu, kultúru a na verejnú zábavu s príslušenstvom, pozostávajúcim z pripojení stavby na technické vybavenie územia. Podľa vypracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie je stavba členená na nasledovné stavebné objekty:
C1 – PRÍPRAVA ÚZEMIA
SO-101 – Asanácia stavebných objektov
SO-101-01 Kino Mier
SO-101-02 Robotnícka ubytovňa
SO-101-03 Drobné objekty
SO-102 – Prekládka trafostanice
SO-103 – Prekládka elektrických VN rozvodov
SO-104 – Prekládka elektrických NN rozvodov
SO-105 – Prekládka, ochrana a asanácia slaboprúdových rozvodov – T-Com
SO-106 – Prekládka a ochrana slaboprúdových rozvodov – UPC
SO-107 – Prekládka elektrickej NN prípojky – Finkova kúria
SO-108 – Úprava okružnej križovatky Kollárova – Hronská – Lihoveckého
SO-108-01 Úprava okružnej križovatky
SO-108-02 Dopravné značenie
SO-108-03 Úprava verejného osvetlenia
SO-108-04 Prekládka elektrických VN rozvodov – okružná križovatka
SO-108-05 Ochrana káblov sietí elektronických komunikácií
SO-109 – Asanácie vodovodných prípojok a úprava studní Kina Mier
SO-110 – Asanácia verejného osvetlenia
SO-111 – Asanácia plynovej prípojky jasiel
SO-112 – Asanácia areálových kanalizácií a prípojok
SO-113 – Asanácia parovodov
SO-114 – Asanácie elektrických prípojok
C2 – EUROPA SHOPPING CENTER A PREPOJOVACÍ OBJEKT
SO-201 – Shopping Center
SO-202 – Vodovodná prípojka a areálový vodovod
SO-203 – Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia
SO-204 – Plynová STL prípojka
C3 – EUROPA RELAX CENTER A PARKOVACÍ DOM
SO-301 – Relax Center
SO-302 – Vodovodná prípojka a areálový vodovod
SO-303 – Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia
SO-304 – Plynová STL prípojka
C4 – DOPRAVNÉ A TECHNICKÉ NAPOJENIE
SO-401 – Cesty a spevnené plochy
SO-402 – Dopravné značenie
SO-403 – Drobná architektúra
SO-403-01 Drobné objekty
SO-403-02 Rekonštrukcia hradobných múrov
SO-404 – Fontána
SO-405 – Trafostanica – Relax center
SO-406 – Trafostanica – Shopping center
SO-407 – Prípojka VN
SO-408 – Areálové osvetlenie
SO-409 – Slaboprúdová prípojka
SO-410 – Sadové úpravy
C5 – PREVÁDZKOVÉ SÚBORY
PS-01 – Kuchyne
PS-02 – Technológia multifunkčnej sály
PS-03 – Eskalátory, pohyblivé chodníky a výťahy
PS-04 – Informačný systém, kontrola vstupu
PS-05 – Garážový systém
PS-06 – Rekonštrukcia krytu CO
STAVEBNÉ ÚPRAVY ULICE Ľ. KUBÁNYHO
SO-501 – Cesta a spevnené plochy
SO-502 – Dopravné značenie
SO-503 – Úprava verejného osvetlenia
STAVEBNÉ ÚPRAVY ULICE 29. AUGUSTA
SO-501 – Dopravné značenie
Mesto Zvolen, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa:
11.12.2007 o 9,00 hod. na Mestskom úrade vo Zvolene v zasadacej miestnosti MsZ
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na MsÚ vo Zvolene, odbore stavebného úradu (miestnosť č. 346), počas úradných hodín vyhradených pre verejnosť a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakom termíne oznámia podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona svoje stanovisko dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v územnom konaní zastupovať, predloží jeho právny zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. V zmysle ustanovenia § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Zároveň stavebný úrad v súlade s § 35 ods. 2 stavebného zákona vyzýva navrhovateľa na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, aby svoje podanie doplnil v lehote do konania ústneho pojednávania o nasledovné doklady:
• záväzné stanovisko Mesta Zvolen (§ 4 ods. 3 písm. d/ zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov),
• záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 písm. d) vyhl.č. 453/1990 Z. z.;

Ing. Miroslav Kusein
primátor mesta
aktualizované 21.11.2007 -js-
 

·
... blinding storm...
Joined
·
1,270 Posts
Je dobré, že sa myslelo na parkovanie - 5 podlažná budova, len či ten nápor áut znesie kruhový objazd!Toto mi pripomína tzv. "Sky Walk System", ktorý majú v niektorých amerických mestách (Minneapolis, Cincinnety, Des Moines), čo vlastne znamená, že prvé poschodia jednotlivých budov v downtown sú pospájané takýmito sklenenými mostami. Samozrejme, v našich centrách to nie je možné, ale pri takom projekte ako je Eurovea v BA by som si to vedel predstaviť. Je to veľmi príjemné sa tam prechádzať.
 

·
Chrumky lover
Joined
·
950 Posts
Discussion Starter · #15 ·
Vo Zvolene začnú stavať nákupné centrum za miliardu

Stavebné práce na multifunkčnom nákupnom a relaxačnom centre za miliardu korún v strede Zvolena by sa mali začať v priebehu apríla. ČTK to dnes povedal primátor Zvolena Miroslav Kusein. Stavbu zbrzdili okrem iného protesty časti občanov, ktorí sa obávali najmä zvýšeného hluku a množstva áut.
In English:
Construction of Europa Shopping & Relax Center will start in april 2008. Estimated costs are 1 bln SKK.

Source: http://ekonomika.sme.sk/c/3747350/Vo-Zvolene-zacnu-stavat-nakupne-centrum-za-miliardu.html
 

·
:)
Joined
·
975 Posts
noo skvele dalsie spozdenie...to ty b....i dochodci nemaju co cele dni robit tak nadavaju a stazuju sa na hluk...aby nahodou na telenovelu rano poculi :bash::bash::bash::bash:
 

·
Registered
Joined
·
251 Posts
^^ Nebude ZV chýbať kino?
niekde som cital ze po ukonceni prevadzky zvolenskeho kina bude pre filmov chtivych zvolencanov premavat eurocinemabus do bb zadarmo
inak zvolenska europa sa mi pozdava skoda ze nasa bystricka nie je az taka pekna :) zvolen je pekne mesto tak si to zasluzi
 

·
Registered
Joined
·
9,874 Posts
^^aj bb je pekne mesto,tiez si zasluzi.Ale v BB aspon mate vyskovku...:lol:
 
1 - 20 of 1504 Posts
Top