SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 1504 Posts

·
Chrumky lover
Joined
·
950 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Ďalšie informácie o EUROPA SHOPPING & RELAX CENTER ZVOLEN >>

Developer: VAV Invest
Predpokladaný termín začatia výstavby: 03/2008
Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 12/2009
Celková plocha: 62 360,70 m2

Účel: Zámerom investora je vybudovať v danej lokalite polyfunkčný objekt s mestskou a nadmestskou vybavenosťou obchodu, služieb, administratívy a príslušných parkovacích plôch. Zákazníci v ňom nájdu hypermarket, obchody s módou, široké spektrum služieb a tovaru, reštaurácie a kaviarne, zariadenia pre oddych a šport ako aj výstavné priestory a kongresovú sálu. Centrum bude miestom oddychu, pracovných stretnutí, vytvorí priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí, výstav a prehliadok.

More information on EUROPA SHOPPING & RELAX CENTER ZVOLEN >>

Developer: VAV Invest
Construction: 03/2008 - 12/2009
62 360,70 sqm for shopping, services and offices
 

·
... blinding storm...
Joined
·
1,270 Posts
http://www.zvolen.sk/?program=51&module_action__0__id_info=9583

Oznámenie o začatí územného konania k rozhodnutiu o umiestnení stavby pod názvom „EUROPA SHOPPING & RELAX CENTER

M E S T O Z V O L E N
spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 3516/2007/2-ozn. Zvolen 21.11.2007
Vybavuje: Ing. Ján Šutý

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

OZNÁMENIE
o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania,
výzva na odstránenie nedostatkov podania.
Spoločnosť VAV Invest, s.r.o, Malachitová 13, 974 01 Banská Bystrica, podala dňa 6.11.2007 v zastúpení spoločnosťou ESTING, s.r.o., Nám. SNP č. 64/2, p.o. box 168, 960 01 Zvolen, stavebnému úradu návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby pod názvom „EUROPA SHOPPING & RELAX CENTER - ZVOLEN“, ktorá má byť umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Zvolen, parcely KN „C“ č. 1133, 1138/1, 1138/10, 1138/11, 1138/12, 1145, 1151, 1155/1, 1155/2, 1155/3, 1166/3, 1184, 1185, 1186, 1190, 1500/6,2856, parcely KN „E“ 1132/1, 1133/2, 1496, 1500, 1501, 1502, 1503, 2851/1, 2851/2, 4211/1, 4334/2, 4334/3, 5198/1, 5198/2, 5198/6, 5259/1, 5276, 5277/1, 5277/2, 5278, 5280, 5298/1, 5300/1, 5300/2, 5300/3, 5301, v zastavanom území obce v lokalite medzi Nám. SNP a riekou Hron, západne od Ul. J. Kollára vo Zvolene.
Predmetom návrhu je umiestnenie stavby nebytovej budovy pre obchod, služby, administratívu, správu, kultúru a na verejnú zábavu s príslušenstvom, pozostávajúcim z pripojení stavby na technické vybavenie územia. Podľa vypracovanej dokumentácie pre územné rozhodnutie je stavba členená na nasledovné stavebné objekty:
C1 – PRÍPRAVA ÚZEMIA
SO-101 – Asanácia stavebných objektov
SO-101-01 Kino Mier
SO-101-02 Robotnícka ubytovňa
SO-101-03 Drobné objekty
SO-102 – Prekládka trafostanice
SO-103 – Prekládka elektrických VN rozvodov
SO-104 – Prekládka elektrických NN rozvodov
SO-105 – Prekládka, ochrana a asanácia slaboprúdových rozvodov – T-Com
SO-106 – Prekládka a ochrana slaboprúdových rozvodov – UPC
SO-107 – Prekládka elektrickej NN prípojky – Finkova kúria
SO-108 – Úprava okružnej križovatky Kollárova – Hronská – Lihoveckého
SO-108-01 Úprava okružnej križovatky
SO-108-02 Dopravné značenie
SO-108-03 Úprava verejného osvetlenia
SO-108-04 Prekládka elektrických VN rozvodov – okružná križovatka
SO-108-05 Ochrana káblov sietí elektronických komunikácií
SO-109 – Asanácie vodovodných prípojok a úprava studní Kina Mier
SO-110 – Asanácia verejného osvetlenia
SO-111 – Asanácia plynovej prípojky jasiel
SO-112 – Asanácia areálových kanalizácií a prípojok
SO-113 – Asanácia parovodov
SO-114 – Asanácie elektrických prípojok
C2 – EUROPA SHOPPING CENTER A PREPOJOVACÍ OBJEKT
SO-201 – Shopping Center
SO-202 – Vodovodná prípojka a areálový vodovod
SO-203 – Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia
SO-204 – Plynová STL prípojka
C3 – EUROPA RELAX CENTER A PARKOVACÍ DOM
SO-301 – Relax Center
SO-302 – Vodovodná prípojka a areálový vodovod
SO-303 – Kanalizačná prípojka a areálová kanalizácia
SO-304 – Plynová STL prípojka
C4 – DOPRAVNÉ A TECHNICKÉ NAPOJENIE
SO-401 – Cesty a spevnené plochy
SO-402 – Dopravné značenie
SO-403 – Drobná architektúra
SO-403-01 Drobné objekty
SO-403-02 Rekonštrukcia hradobných múrov
SO-404 – Fontána
SO-405 – Trafostanica – Relax center
SO-406 – Trafostanica – Shopping center
SO-407 – Prípojka VN
SO-408 – Areálové osvetlenie
SO-409 – Slaboprúdová prípojka
SO-410 – Sadové úpravy
C5 – PREVÁDZKOVÉ SÚBORY
PS-01 – Kuchyne
PS-02 – Technológia multifunkčnej sály
PS-03 – Eskalátory, pohyblivé chodníky a výťahy
PS-04 – Informačný systém, kontrola vstupu
PS-05 – Garážový systém
PS-06 – Rekonštrukcia krytu CO
STAVEBNÉ ÚPRAVY ULICE Ľ. KUBÁNYHO
SO-501 – Cesta a spevnené plochy
SO-502 – Dopravné značenie
SO-503 – Úprava verejného osvetlenia
STAVEBNÉ ÚPRAVY ULICE 29. AUGUSTA
SO-501 – Dopravné značenie
Mesto Zvolen, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a 4 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom. Súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa:
11.12.2007 o 9,00 hod. na Mestskom úrade vo Zvolene v zasadacej miestnosti MsZ
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na MsÚ vo Zvolene, odbore stavebného úradu (miestnosť č. 346), počas úradných hodín vyhradených pre verejnosť a pri ústnom pojednávaní.
Účastníci konania môžu podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr na ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakom termíne oznámia podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona svoje stanovisko dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa niektorý z účastníkov konania nechá v územnom konaní zastupovať, predloží jeho právny zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať. V zmysle ustanovenia § 42 ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.
Zároveň stavebný úrad v súlade s § 35 ods. 2 stavebného zákona vyzýva navrhovateľa na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby, aby svoje podanie doplnil v lehote do konania ústneho pojednávania o nasledovné doklady:
• záväzné stanovisko Mesta Zvolen (§ 4 ods. 3 písm. d/ zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov),
• záverečné stanovisko o posúdení vplyvu stavby alebo činnosti na životné prostredie v zmysle ustanovenia § 3 ods. 3 písm. d) vyhl.č. 453/1990 Z. z.;

Ing. Miroslav Kusein
primátor mesta
aktualizované 21.11.2007 -js-
 

·
... blinding storm...
Joined
·
1,270 Posts
Je dobré, že sa myslelo na parkovanie - 5 podlažná budova, len či ten nápor áut znesie kruhový objazd!Toto mi pripomína tzv. "Sky Walk System", ktorý majú v niektorých amerických mestách (Minneapolis, Cincinnety, Des Moines), čo vlastne znamená, že prvé poschodia jednotlivých budov v downtown sú pospájané takýmito sklenenými mostami. Samozrejme, v našich centrách to nie je možné, ale pri takom projekte ako je Eurovea v BA by som si to vedel predstaviť. Je to veľmi príjemné sa tam prechádzať.
 

·
Chrumky lover
Joined
·
950 Posts
Discussion Starter · #15 ·
Vo Zvolene začnú stavať nákupné centrum za miliardu

Stavebné práce na multifunkčnom nákupnom a relaxačnom centre za miliardu korún v strede Zvolena by sa mali začať v priebehu apríla. ČTK to dnes povedal primátor Zvolena Miroslav Kusein. Stavbu zbrzdili okrem iného protesty časti občanov, ktorí sa obávali najmä zvýšeného hluku a množstva áut.
In English:
Construction of Europa Shopping & Relax Center will start in april 2008. Estimated costs are 1 bln SKK.

Source: http://ekonomika.sme.sk/c/3747350/Vo-Zvolene-zacnu-stavat-nakupne-centrum-za-miliardu.html
 

·
Registered
Joined
·
9,966 Posts
^^aj bb je pekne mesto,tiez si zasluzi.Ale v BB aspon mate vyskovku...:lol:
 
1 - 20 of 1504 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top